robotcell

The installation consists of two adjustable fixtures (via robot) for the hold on of boat hulls, and a robot on tracks with tool changer to the three main tools: spindle motor, roll bending tool and gripping tool. The spindle motor changes between five end mills of different sizes.
The operator lifts in a boat hull in the robot cell with a column mounted cranes and put the hull via the guide pins on the jig arms. Vacuum Cups holds the boat hull against the jig arms. After loading ensures the robot cell with a button and the operator goes out of the cell and start the process on control panel. The robot switches to the spindle motor and mill out the correct form of the hull and does various holes for boat interiors. After milling, the robot switches to the roll bending tool for bending both of the stern and the keel. Meanwhile, the operator loads the second robot cell. When the robot is finished, it automatically goes to the second cell and begin processing.

Back

robotcell

Installationen består av två stycken omställningsbara fixturer (via robot) för fasthållning av båtskrov samt en robot på åkbana med verktygsväxlare till tre huvudverktyg: spindelmotor, falsverktyg och gripverktyg. Spindelmotorn växlar mellan fem stycken pinnfräsar i olika storlekar.
Operatören lyfter in ett båtskrov i robotcellen med hjälp av en pelarsvängkran och lägger ner skrovet via styrpinnar på jiggarmarna. Vakuumkoppar håller fast skrovet mot jiggarmarna. Efter laddning säkerställs robotcellen med en knapptryckning och operatören går ut ur cellen och kvitterar på manöverpanelen. Roboten växlar in spindelmotorn och fräser ut rätt form på skrovhalvan samt gör diverse håltagningar för båtinredning. Efter fräsning växlar roboten till falsverktyget och rullbockar både aktern och kölen. Under tiden laddar operatören den andra robotcellen. När roboten är färdig går den automatiskt över till andra cellen och påbörjar bearbetningen.

Tillbaka

cable cutting line

The line consists of a bobbin stock and an upload table with steering rollers for each cable size and a feedwork, cut saw and an output. On the operator panel elects number and lenghts. The operator insert the correct cable dimension in the feedwork, which automaically feed a cable length at a time to the cut saw.
The output ejects the cable from the cut saw to a collection table.

Back

kabelkapning

Stationen består av ett bobinlager och ett upplagsbord med styrrullar för respektive kabelstorlek samt matarverk, kapsåg och utmatare. På operatörspanelen inväljs antal och kaplängd. Operatören för in rätt kabeldimension i matarverket som automatiskt frammatar en och en kabel till kapsågen.
Utmataren matar ut kabeln från kapsågen till ett uppsamlingsbord.

Tillbaka

kabelskalning

This machine is used for stripping of cable in 6 sizes RK95-RK400. Each size has a separat location and strip length is mechanically adjustable. The machine is served by an operator manually insert the cable against the fence for each cable size. The start of the strip process is done with an operator panel.

Back

kabelskalning

Denna maskin används för skalning av kabel i 6 storlekar RK95-RK400. Varje storlek har en separat plats och skallängden är mekaniskt ställbar. Maskinen betjänas av en operatör som manuellt för in kabeln mot anhållet för respektive kabelstorlek. Start av skalprocessen sker via en operatörspanel.

Tillbaka

förpackn.linje

From a “slicer” fall salmon slices down on a conveyor belt which feeding the slices to a process scale. Each slice is weighed and the smallest sorted out. After sorting, it is possible to turn around the slices 180 degree in connection with the stacking on plates.
A plate feeder feeding the plates one and one to a belt conveyor positioned at the stacking. After the stacking the weight is controlled by a checkweigher. Approve plates are fed directly to the vacuum packer and remaining in a return system for manual shift, and then through checkweigher to the vacuum packer.
The packaging line is made in stainless steel AISI 304 and materials approved for foodstuff. All parts are constructed for a high hygienic standard and easy cleaning.

– Automatic packing of salmon slices
– Suitable for standard slicing units for frozen fish
– 240 slices/min with 3 operators
– Automatic weighing of each slice
– Automatic re-alignment of slices before packing
– Open layout with a clear process overwiew from the operators place

Back

förpackn.linje

Från en “slicer” faller lax skivor ned på en bandtransportör som matar dessa till en processvåg. Varje skiva vägs och de allra minsta sorteras ut. Efter sorteringen är det möjligt att vända runt skivorna 180 grader i samband med mönsterläggningen.
En brickmatare matar fram brickor en och en till ett medbringarband som positioneras vid läggningen. Efter läggningen kontrolleras vikten av en checkvåg. Godkända brickor matas direkt till vacuumpackningen och resterande i ett retursystem för manuell omläggning och därefter via checkvågen till vacuumpackningen.
Förpackningslinjen är tillverkad i rostfritt stål AISI 304 och övriga ingående delar är livsmedelsgodkända. Samtliga delar är byggda för en hög hygienisk standard och enkel rengöring.

– Automatisk packning av lax-skivor
– System för hantering av frusen fisk
– 240 skivor/min med 3 operatörer
– 150-500g konsumentförpackningar
– Automatisk vägning av varje skiva
– Automatisk mönsterläggning på bricka
– Öppen layout med tydlig processöverblick från operatörsplats

Tillbaka

Transportörsystem

This is a conveyor system with manual stations for placement of provisions. The overlaying conveyor belt feeds sliced provisions from a slicing device. Then a manual placement is made on trays and weighing is done. The prepared product is conveyed further through an underlying plastic chain transport to a rotary table for intermediate packaging.

Back

Transportörsystem

Ett transportörsystem med manuella stationer för uppläggning av livsmedel. Överliggande bandtransportör matar fram skivade livsmedelsprodukter från en “slicer”. Därefter sker en manuell uppläggning på brickor och invägning. Den upplagda produkten matas vidare via underliggande plastkedjebana till ett rundmatningsbord för mellanpackning.

Tillbaka

ATT00041

A robot with special tool automatically picks the painted products from conveyor.

Back

ATT00041

En robot med specialverktyg plockar automatiskt ner målade produkter från en conveyor.

Tillbaka

104-0473_IMG

Vakuum suglåda för plockning av ett skikt brädor och nedläggning en bräda i sänder till ett stapelmagasin. Suglådan är direktmonterad till en robot.

Tillbaka

113-1362_IMG

Inmatning av råspontat virke till en spikmaskin för sammanfogning till råspontluckor.

Tillbaka

116-1605_IMG

Syllspikmaskinen är en automatisk maskin för framställning av delelement till golvbjälklag. Den innehåller uppriktningsanordnigar, inmatning av kortlingar och automatisk spikning.

Tillbaka

ATT00395

Regelspikstationen består av automatisk in- och utmatning av virke. Automatisk sågning, frammatning och klamring av isolerskikt till väggreglar.

Tillbaka

IMG_0288

Fixturer till CNC-fräs för fönsterkarmar.

Tillbaka

ATT00429

Virkesplockare för automatisk in- och utmatning till och från regelspikstation.

Tillbaka

114-1423_IMG

A robot served automatic buffering between two parallel lines. Work pieces (L=200-1250 mm) is fed through a switching transporter to a conveyor belt. A front stop hook delays the flow of work pieces until one layer has arrived. The robot lifts the layer through a vacuum yoke automatically put on pallet or in reverse order puts in work pieces from pallet.

Back

114-1423_IMG

En robotbetjänad autobuffert mellan 2 st. parallella linjer. Ämnen L=200-1250 mm matas via en växlande transportör till en bandbana. En främre stopphake stoppar flödet av ämnen tills ett skikt uppnåtts. Roboten lyfter upp skiktet via ett vakuumok och automatlägger på pall eller i omvänd ordning lägger in ämnen från pall.

Tillbaka

111-1148_IMG

A robot served automatic cross-cutting machine with two circular saw blades with diameter 400 mm, symmetric adjustable 200-1250 mm. Through linear sawing 10 work pieces (T=10,8 mm) are cross-cut at the time, stacked on each other with widths from 68 to 105 mm. Work pieces are fed from pallet trough gripper and robot, to a straightening device and after that to the crosscut saw.

Back

111-1148_IMG

En robotbetjänad autokap med 2 st. sågklingor dia 400 mm symmetriskt ställbara 200-1250 mm. Via linjär sågning ändkapas 10 st. ämnen (T=10,8 mm) åt gången, staplade på varandra, med bredder från 68-105 mm. Ämnen matas in från pall, via gripdon och robot, till en uppriktning och därefter till kapsågen.

Tillbaka

Robotgripdon

A robot gripper with collision protection adapted for picking of work pieces from pallet and entering in an automatic machine.

Back

Robotgripdon

Ett robotgripdon med kollisionsskydd anpassat för plockning av ämnen från pall och inläggning i en automatmaskin.

Tillbaka

Rullställstransportör

Concave Belt Conveyor used to feed cut off pieces to containers. When shifting between containers rotated the conveyor through a roll center and powered wheels.

Back

Rullställstransportör

Bandtransportören används för matning av kapspill till containers. Vid växling mellan containers förflyttas transportören via ett vridcentrum och motordrivna hjul.

Tillbaka

stegmatare

Hydrauliskt driven stegmatare med inläggare till stocksåg.

Tillbaka

111-1194_IMG

Timber carts magazine is a system for handling empty timber carts in connection with the drying.

The equipment consists of six frequency-driven chain conveyor, with room for five carts package/conveyor. A package is three carts stacked on each other.

Truck drivers start loading with radio control.

Back

111-1194_IMG

Vagnmagasinet är ett system för hantering av tomma virkesvagnar i anslutning till torkanläggning.

Utrustningen består av 6 st frekvensstyrda kedjetransportörer med plats för 5 vagnpaket/transportör. Ett vagnpaket är tre stycken vagnar staplade på varandra.

Truckförarna startar pålastning via radiostyrning.

Tillbaka

chainconveyor

Chain conveyor with built in stop hooks and center tool.

Back

chainconveyor

Kedjetransportör med inbyggda stopphakar och centrerdon.

Tillbaka

112-1258_IMG

Manufactured belt conveyor W=500 mm. Powered by SPIROPLAN gearmotors.

Back

bandtransportör

Leveransklara bandtransportörer B=500 mm som drivs med spiroplan-växelmotorer.

Tillbaka

chaincurveconveyor

Chain curve conveyor for perpendicular transport of wood.

Back

chaincurveconveyor

Kurvtransportör för vinkelrät transport av virke.

Tillbaka

scraperconveyor

Scraper conveyor, fully covered, W=400 mm, mounted to a pylon with platform and face ladder.

Back

scraperconveyor

Klotstransportör heltäckt B=400 mm monterad till en pylon med plattform och fasadstege.

Tillbaka

stickerpress

The sticker press is used to level and arrange sticker packages before feeding them to the sticker stacker. Particularly during winter time problems in the sticker stacker can be minimized when sticker is separated and arranged.

Back

stickerpress

Ströpressen används som en jämndragning och tillordnare av ströpaket före inmatning till ströläggare. Framförallt under vintertid minimeras problemen i paketläggaren när strö är separerade och tillordnade.

Tillbaka

dunnagestickerstacker

The dunnage sticker stacker receives dunnage sticker in a depository. It separates and put dunnage sticker in wood packages during their lengthwise transport.

Back

dunnagestickerstacker

Truckströläggaren tar emot truckströn i ett magasin. Den separerar och lägger ned truckströ på virkespaket under dess längdtransport.

Tillbaka

stickerreceiver

The sticker receiver can receive dry sticker, dunnage sticker and bind sticker.

Dry sticker and dunnage sticker is supplied trough elevator and a conveyor belt to the unloading position. Underlying sticker baskets is fed with a chain conveyor to first filling position. Sectioning knives and a back stop results in a compartment grouping for best possible filling grade in the sticker basket. Meanwhile the forward transporting occurs, sticker is stored intermediate against a catcher.

The elevators slide plane is equipped with a drop valve to feed out bind sticker. A drum feeds bind sticker to an assembly point.

Back

stickerreceiver

Strömottagaren tar emot torkströ, truckströ och bindströ.

Torkströ och truckströ matas via elevator och en medbringarbana fram till
avlastningläget. Underliggande ströhäckar matas fram med en kedjetransportör till första
fyllnadsläge. Sektioneringsknivar och ett bakre mothåll ger en fackindelning för bästa möjliga fyllnadsgrad i ströhäcken. Under tiden framtransport sker mellanlagras strö mot en uppfångare.

Elevatorns rasplan är utrustad med en fällklaff för utmatning bindströ. En
medbringartrumma matar bindströ till en uppsamlingsplats.

Tillbaka

02-137

SKS 1300 is an advanced log saw for smaller sawmills. It is a new type of log saw that differs to other saw machines, since the log bench is fixed and the blade unit is mobile.

  • The machine is very flexible. It can handle both deciduous and coniferous logs in lengths between 2.4 to 6.1 meters. The average height is maximum 500 mm.
  • The machine is tested at delivery and ready for operation. The cabling for steering is equipped with plug in contacts.
  • Modern and robust technique in simple but efficient solutions. Operated with joystick and buttons from a comfortable workplace.
  • Mobile blade unit result in a compact machine. That brings smaller built in dimensions without abandoning the service friendliness.
  • The carts unique operation unit and efficient blade steering, and the very stable tripod, ensures good measurement accuracy.
  • Fast and distinct positioning. No unnecessary waits at blade returns.

Back

02-137

SKS 1300 är en avancerad stocksåg för mindre sågverk. En ny typ av stocksåg med den skillnaden mot andra sågmaskiner att stockbänken är fast och klingenheten rörlig.

  • Maskinen är mycket flexibel. Den klarar både löv och barrtimmer i längder mellan 2,4-6,1 m. Snitthöjden är max 500 mm.
  • Maskinen är vid leverans provkörd och klar för drift. Kablaget för styrningen är utrustat med “plug in”-kontakter.
  • Modern och robust teknik i enkla men effektiva lösningar. Styrs med joystick och knappar från en bekväm arbetsplats.
  • Rörlig klingenhet medför att maskinen blir kompakt. Det innebär mindre inbyggnadsmått utan avkall på servicevänligheten.
  • Vagnens unika styrning och effektiva klingstyrning, samt det mycket stadiga stativet, borgar för god måttnoggranhet.
  • Snabb och distinkt positionering. Inga onödiga väntetider vid klingretur.

Tillbaka

CONTACT INFORMATION

 

Consaw

 

Phone +46 477-317 60
Fax +46 477-318 05
Address Consaw AB
Strömgatan 7
SE – 362 31 TINGSRYD
SWEDEN

 

Contacts

 

Sales Börje Håkansson
Direct phone +46 477-317 60
Cellular +46 70-656 29 46
Email b.h(at)consaw.se
Construction Jörgen Håkansson
Direct phone +46 477-318 91
Cellular +46 70-656 29 47
Email j.h(at)consaw.se

KONTAKTINFORMATION

 

Företaget

 

Telefon 0477-317 60
Adress Consaw AB
Strömgatan 7
362 31 TINGSRYD

 

Kontaktpersoner

 

Försäljning Paul Gustavsson
Direkt 0477-317 60
Mobil 070-656 29 46
e-post p.g(at)consaw.se
Konstruktion Jörgen Håkansson
Direkt 0477-318 91
Mobil 070-656 29 47
e-post j.h(at)consaw.se

COMPANY PRESENTATION

 

Consaw AB – A company in the service of industry

Börje and Jörgen Håkansson founded Consaw in 1995 and our first product was a log saw. We are today a modern company that develop and manufacture machines and accessories for sawmills and other wood industry in close cooperation with our customers.

We also manufacture special machines and managing tools for the industry. All design and drawings are made using modern 3D and 2D software.

Hallmarks?
– High quality
– Close cooperation

Own products

We have several own products in the areas sawmill, wood and other industry.

More about our product areas sawmill industry, wood industry and other industry

Special machines

We develop special machines and managing tools for the industry in close cooperation with our customers.

Service commissions

Apart from machines and accessories we also do service commissions.
It can for example be about:
Montage of machines and repair/maintenance work.

Contact us and we will tell you more!

startpage_en


Partner and problem solver at production and rationalization within the industry.

FÖRETAGSPRESENTATION

 

Consaw AB – ett företag i industrins tjänst

Consaw startades 1995 och vår första produkt var en stocksåg. Idag är vi ett modernt företag som utvecklar och tillverkar maskiner och kringutrustningar för sågverk och träindustrier i nära samarbete med våra kunder.

Vi tillverkar även specialmaskiner och hanteringsutrustning åt övrig industri. All ritning och konstruktion gör vi med hjälp av moderna ritprogram i både 3D och 2D.

Kännetecken/ledord?
– Hög kvalitet
– Nära samarbete

 

Produktområden

Vi har flera egna produkter uppdelade i produktområdena maskinutrustning för sågverks-, trä- och övrig industri.

Mer om våra produkter inom sågverksindustri, träindustri och övrig industri

Specialmaskiner

Vi tillverkar specialmaskiner och hanteringsutrustningar för industrin i nära samarbete med våra kunder.

Service

Förutom tillverkning av maskiner och kringutrustning tar vi även service-uppdrag.
Det kan till exempel handla om:
Montage av maskiner samt reparations- och underhållsarbeten.

Kontakta oss så berättar vi mer!!


Partner och problemlösare
vid
produktion och rationalisering
inom industrin